Loto Eked Malzemeleri

Onlinesatınal Bilgi Teknolojileri - Eked Kurumsal Çalışma Grubu 

Tüm konu ile ilgili mecralara; İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının en önemli başlıklarından: Eked - Etiketle Kilitle Emniyete al Dene konusunda Türk Kurum ve Kuruluşlarını bilgilendirmek amacı ile Hakan Keleş tarafından hazırlanmış olan aşağıdaki makaleyi sunar:

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞ SAĞLIĞI NEDİR ?

İş Sağlığı ve Güvenliği veya kısaltılmış adı ile İSG; bir işyerinde çalışanların ve bu işyerinde muhtelif nedenler ile bulunan üçüncü kişilerin normal ve sağlıklı hallerini sürdürmeleri için yürütülmesi gereken kanunlar, kurallar, genel kabul görmüş koruyucu uygulamalar ile işyerinde iş kazalarına karşı tedbire yönelik faaliyetlerin tümüdür.

Prensip basittir: işletmede insanların iş kazalarına uğramalarını bilimsel ve genel kabul görmüş standartlar altında önlemek ve güvenli çalışma ve hizmet ortamı oluşturmak. Beklenti üç ana tema üzerine kurulmuştur: Çalışanların Güvenliğini Sağlamak, Üretim Güvenliğini Sağlamak, İşletmenin genel çalışma Güvenliğini Sağlamak.

LOTO NE DEMEK – EKED NE DEMEK ?

LOTO EKED NEDİR ?

Loto (Lockout-Tagout) Amerika’da uygulanmakta olan OSHA (29 Cfr 1910.147–Osha) İş Güvenliği ve Sağlığı Yönetmeliğinin, Tehlikeli Enerjinin Kontrolü başlıklı bölüm çerçevesinde, yine Tehlikeli Enerjilerin, İş Güvenliği ve Sağlığına zarar vermesini engellemek üzere tanzim edilmiş talimat, uygulama, prosedür ve ekipmanları ve bunların uygulamalarını içerir. OSHA standart ve uygulamaları 1990lı yılların ortasından itibaren Amerika dışında da çok önem kazanmış ve diğer sanayileşmiş Batılı ülkeler ve Japonya da uygulanmaya başlamış, 2000li yıllarda özellikle ve öncelikle Batılı tedarikçilerin talepleri üzerine Çin başta olmak üzere Uzak Doğu ülkeleri ve Hindistan gibi yüksek sınai üretkenlikteki ülkelerde büyük bir gelişme ve ilerleme yaşamıştır. Hali hazırda sosyo-ekonomik ve endüstriyel ölçekte gelişme ve kamu bilincine ulaşan tüm ülkelerde uygulamaya alınmaktadır.

EKED İngilizce LOTO kısaltmasının Türkçe adı olup, yukarıdaki tariften yola çıkarak; bir makine ya da ekipman üzerinde bir çalışma gerçekleşmeye başlamadan önce, tehlikeli enerjiyi kontrol altına almakta ve sıfır enerji durumuna getirmekte ve daha sonrasında tekrar devreye almakta kullanılan ve İSG talimatname ve uygulamaları içinde yer alan yöntemdir.​

LOTO NUN EVRENSEL TARİHÇESİ

Tehlikeli Enerjinin Kontrolü için talimatname, prosedür, haritalama, Eked Ekipman ve Malzemeleri A.B.D. de 1982 yılından itibaren işletmelerde ekipman ve makinelerin bakımları ile ilgili kişilerin ve diğer çalışanın iş sağlığını korumaya yardımcı olmak amacı ile gündeme gelmiştir (anılan dönemde A.B.D. de iş kazalarında çok büyük bir artış yaşanmaktaydı). Çalışmaların başladığı yılları takip eden süreç içinde, tanım ve ekipman standardizasyonu evrelerini kat etmiştir. Bu çalışmalardan elde edilen neticelerde LOTO uygulamaları sayesinde iş verimliliğinin artışı bir yana, çok sayıda yaralanmalı ve ölümlü kazanın önüne geçtiği rapor edilince, OSHA (Occupational Safety & Health Association – Amerikan İş sağlığı ve Güvenliği Dairesi)   1989 yılından itibaren A.B.D. de LOTO uygulamasını resmi olarak başlatmıştır. İlk prosedürler sadece yazılı prosedür notlarından oluşuyordu ve basit bir biçimde, ilgili personelin makineleri nasıl güvenli bir şekilde stop edeceklerini veya devre dışına alacaklarını anlatıyordu.  

NEDEN EKED (LOTO) UYGULAMALARI GEREKLİ ?

  1. İş kazalarının sayısını azaltmak – insana ve çalışana değer vermek.
  2. İşverenin iş kazası ile ilgili hukuki yükümlülükleri ile birlikte, sigorta bedelleri ve tazminatlarını kontrol altına almak.
  3. Makine ve Ekipmanın verimli kullanımını arttırmak: durma sürelerini kısaltmak.
  4. Makine ve Ekipman operatörlerinin yetkinlik ve farkında lığını arttırmak
  5. İşletme çalışanlarının motivasyon ve kurumsal bağlılığını yükseltmek
  6. Kurumun ve markasının nitelik ve vasfının yükselmesini desteklemek
  7. Kurumun sosyal sorumluluk açısından pozitif imajını kamuoyu platformlarında etkinleştirmek.
  8. Bir bütün olarak kurumsal ve kişisel kaliteyi ve devamında farklılığını ortaya koymak.

TÜRKİYE DE EKED SÜRECİ VE GELİŞİMİ:

Türkiye de Eked uygulamasının geçmişi yenidir. Avrupa da 1990 lı yılların sonunda gündeme gelen ve uygulaması hızla yayılan Eked kavramı, 2000 li yılların başında Türkiye de pek az özel sektör kuruluşu tarafından henüz uygulamaya alınmakta idi. 2005 yılından itibaren ilk kez Türkiye de kişisel bir öncü çabanın ürünü olarak Sn. Ümit GÜRUS tarafından tanıtılan ve kurumlara muhtelif seminer ve paneller ile sunulan Eked konsepti ve Eked ekipmanları, konunun önemi ve ISG bilincinin modern işletmelerde yükselen bir trend olması nedeni ile hızlı bir gelişim içindedir. Özellikle yabancı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve karşılıklı ticaret yapan Türk firmaları konuya ciddiyetle eğilmektedir. 

EKED SÜRECİNDE ADIMLAR

Makine veya ekipman ile enerji kaynağı arasındaki bağlantı doğru şekilde kesildikten ya da izole edildikten sonra, makine ya da ekipman etiketlenmeli, kilitlenmeli, emniyete alınmalı ve denenmelidir ve tekrar devreye alınmalıdır. Bu sürecin doğru ve güvenli bir şekilde yürütülmesi ve tamamlanması, Yasal ve/veya kurumsal Talimatnameler, Haritalama, Prosedürler ve özel Eked Ekipmanları zinciri ile sağlanır.

EKED EKİPMAN VE MALZEMELERİ

LOTO - EKED KAVRAMININ GELECEĞİ

Loto (Eked) uygulama ve ekipmanları nda gelişim ilerleyen teknolojiye ve yeni donanımlara bağlı olarak gelişecektir.. Belli bir gelecekte iş ve üretim robotlarının Loto uygulamalarını kendileri yapacak şekilde dizayn edilmeleri öngörülmektedir. Kısa dönemdeki gelecekten bahsedersek, Prosedürler ve Talimatların temel içerikleri ve Eked Ekipmanları ile Eked Donanımları nerede ise ayni kalacak fakat Haritalama ve Prosedür çalışmaları daha çok dijital anlatılardan ve görsel referanslardan oluşacaktır.

İşletmeler kurulur, tesisler inşa edilirken;  Mühendislik nitelikleri, Mimari özellikler, Teknik içerikler, Çevre koruma planları gibi ön koşulların yanı sıra; Eked Haritalama ve Eked uyumluluk ve uygulanabilirlik planları da bir yeni argüman ve önkoşul olacaktır.

Bu adımlar, Eked uygulamalarının kolay kavranmasını sağlayacak ve Eked Ekipmanlarının kullanımını çok daha kolay anlaşılır ve kavranır hale getirecek ve Eked daha hızlı bir biçimde yaygınlaşacaktır. 

VSB & DYNAMİCSAFE PENCERESİNDEN EKED

Loto nun geleceğinde VSB – Velocity in Safety Business kavramı hızla önem kazanacaktır. Kullanılan Eked Ekipmanlarının kompakt olması ve birbiri ile uyumluluğu artık bir mecburiyettir. VSB yaklaşımı bu müşterek uyumu sağlamaya yönelik Eked malzeme gruplamaları için aranılan bir özelliktir.

Yaklaşımsal olarak Dynamic'safe ;  VSB içeriği ve beklentilerine fazlası ile sahip olup, yeni akımın öncülüğünü yapacak kolay uygulanır ve kullanıcı dostu "VSB Donanım Bütünlüğü"nü sağlamaktadır.

EKED NEDEN ONLİNESATINAL İÇİN ÖNEMLİ

Dynamicsafe Eked Ekipmanları dijital distribütörü olan www.onlinesatinal.com.tr Eked Loto konusunda İSG ile ilgi Kurum, Kuruluş ve İlgili Kişilere bilgi aktarımında bulunmak ve destek olmak için yol gösterici bir misyon yüklenmiştir. Onlinesatınal Bilgi Teknolojileri Şirketi, ISG konusunda geniş çaplı ürün ve hizmet tedariki yapmakta ve geniş bir dijital platformda kullanıcı ve müşterilerine sunmaktadır. Eked, şirketimiz için ayni zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olarak kabul edilmiş olup, Eked Prosedür ve Haritalama ve Eked Saha Eğitimi gibi hizmetler ve Eked Ekipman ve Malzemeleri konusunda bütün desteği sağlayacak bilgi birikimine sahibiz. Eked konusunu önemsiyoruz ve ehil ellerde yönlendirilmesini ve geliştirilmesini istiyoruz.

EKED İN TÜRKİYE DEKİ GELECEĞİ

Türkiye de Eked konusu hızla önem kazanacak ve gelişecektir.

Önemli olan insan hayatını ilgilendiren Eked konusunun prosedür ve kavramı bildiğini iddia eden küçük fırsatçıların, standart dışı Eked Ekipmanlarını ve daha fenası Eked kavramı ile ilgisi olmayan bir takım tuhaf ürünleri satan tüccarların ve konuyu bilmeyen ama her zaman, her yerde ve her konuda bol bol bulunan uzmanların (!) elinde kalmamasıdır. Kulaktan dolma bilgilerle, hiçbir derinliğe sahip olmadan, hiçbir vasıf taşımayan Ekipmanları, kopyalanmış dosyaları, devşirme prosedürleri, içeriksiz Loto haritalarını fahiş fiyatlara sunan fırsatçılardan ayrışarak, güvenilir ve faydalı bir gelişme yaşamasıdır.

Henüz çok yeni bir kavram ve hatta sorumluluk olan Eked içeriğinin; gerçek işlevine uygun gelişim yaşaması için konuyu bilen kurum ve kişilerle evrensel nitelikli doğru ekipmanların bir araya gelmesi birçok iş kazasını önleyecek, birçok hayat kurtaracaktır.

Onlinesatınal Bilgi Teknolojileri

H.Rıfat Paşa Mah. Yüzer Havuz Sok. No: 1/A Perpa Ticaret Merkezi kat 7 B Blok Mavi Avlu No 1073
Okmeydanı İstanbul 
34384 Şişli

Vergi Dairesi: Şişli

Vergi No: 65128343866

Ticaret.Sic.No: 66211-5

Sipariş ve Teklif Talepleri için E-mail: destek@onlinesatinal.com.tr

Telefon ile ulaşmak için (10:00-20:00 Pazartesi-Cumartesi) - 0 212 931 65 66

Müşteri Hizmetleri: 0850 677 1020

Fax : 0212 931 64 95

Acil Durumlar İçin Cep : 0532 167 1440

Sorumlu Kişi : Hakan KELEŞ